Размер шрифта
Цветовая схема
Изображения
Обычная версия сайта

Нэмэлтэ һуралсалай багшанарай дунда уласай мүрысөөн үнгэргэгдэхэнь

05.04.2017

Буряад Уласай нэмэлтэ һуралсалай багшанарай хоорондоо харилсаха, дүй дүршэлөөрөө хубаалдаха, бэлиг талаантай, уран шадабаритай багшанарые элирүүлжэ дэмжэхэ, урмашуулха гэһэн зорилготой энэ мүрысөөн үнгэргэгдэнэ.

- 2017 оной апрелиин табанһаа долоон болотор хотын хүүгэд болон эдиршүүлэй уран бэлигэй байшан соо үнгэргэгдэхэ юм . Энэ мүрысөөндэ Буряад Уласай аймагуудай 29 багшанар хабаадаха юм. Харин Бэшүүр, Загарай, Түнхэн, Хэжэнгэ, Хори аймагууд эндэ хабааданагүй, - гэжэ Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай нэмэлтэ һуралсалай, тусхай һуралсалай болон интернадай түхэлтэй эмхи зургаануудай таһагай ахамад мэргэжэлтэ Татьяна Батомункуева хэлэбэ.

Энэ мүрысөөн уран һайханай, эрдэмэй-техническэ, эколого-биологическа, аяншалгын-хизаар ороноо шэнжэлэлгын, спортын, социальна- педагогическа, зурагай болон урлалай, хамта дээрээ 7 шэглэлээр үнгэргэгдэхэ юм.

Энэ мүрысөөндэ 3 жэлһээ дээшэ һуралсалай элдэб түхэлэй һургуулинуудта хүдэлжэ байһан нэмэлтэ һуралсалай багшанар, эмхидхэгшэ- багшанар, урлагай һургуулинуудай багшанар, багшанар- һоригшод хабаадаха аргатай. Наһанай талаар хизаарлалга байхагүй.

Илагшадай бүтээлнүүд Бүхэроссиин “Сердце отдаю детям” гэһэн мүрысөөнэй заочно шатада эльгээгдэхэ.

ОПУБЛИКОВАТЬ